ਥੀਮ ਚੁਣੋ

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

Current Size: 100%

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ

Block main

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10.06.77 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਇਕ ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਵਿੰਗਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ

ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ